NGUYỄN THỊ NHÀN

Sinh ngày: 21/5/1990

Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn

nguyennhan3291@gmai.com

 

 

 


TRỊNH THỊ QUYẾT TÂM

Sinh ngày: 11/3/1971

Chức vụ: Tổ phó tổ chuyên môn

trinhtamsh@gmail.com

 

 

 


HỒ THỊ HẢI YẾN

Sinh ngày: 18/4/1973

Chức vụ: Giáo viên

haiyen1973@gmai.com

 

 

 


HỒ THỊ NHUẦN

Sinh ngày: 22/6/1981

Chức vụ: Giáo viên

honhuan1982@gmai.com

 

 

 


NGUYỄN THỊ KIM LUÂN

Sinh ngày: 1/10/1977

Chức vụ: Giáo viên

luannguyen@gmail.com

 

 

 


LÊ THỊ TÂM

Sinh ngày: 13/12/1980

Chức vụ: Giáo viên

lethithanhtam1212@gmail.com

 

 


NGUYỄN THỊ LÀI

Sinh ngày: 5/1/1965

Chức vụ: Giáo viên

nguyenlaivtt2016@gmai.com

 

 

 


PHẠM THỊ XUÂN

Sinh ngày: 6/1/1081

Chức vụ: Giáo viên

xuanphampc1981@gmai.com

 

 

 


PHẠM THỊ TIỆP

Sinh ngày: 4/9/1987

Chức vụ: Giáo viên

thanhtiepht1987@gmai.com

 

 

 


NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH

Sinh ngày: 10/9/1994

Chức vụ: Giáo viên

Ngxuanquynh109@gmai.com